Fjernvarme

Regnersvej er ved at blive omlagt til fjernvarme fra Egedal Fjernvarme A/S
https://www.egedalfjernvarme.dk/

Tidsplan og varslinger fra fjernvarmeentreprenøren - September 2023

Oversigtstegning over Regnersvej, hvor inddelingen af Regnersvej er vist samt hvert områdes arbejdsperiode. Tidsperioden er dog med forbehold for ændringer, der kan opstå undervejs (f.eks. vejret).

Det er ikke muligt for os at opdele Regnersvej i mindre, da der vil være flere gravehold i gang samtidigt på hovedledningen ude i vejen og på stikledningerne inde på privat matrikel.

Beboerne på Regnersvej vil dog altid blive varslet skriftligt både 14 dage før og 3 dage før arbejdet begyndes på deres matrikel.

I denne forbindelse må I gerne anbefale alle beboere at kontrollere og eventuelt fotoregistrere de eksisterende forhold på deres grund og ejendom inden arbejdets start.

Opdeling og tidsplan.pdf
Oversigtstegning over oplagspladser og omkørsel.pdf

Gener

Beboerne i området vil uundgåeligt opleve gener i forbindelse med anlægsarbejderne.

Grave- og anlægsarbejdet vil bl.a. være forbundet med støj, rystelser og støv, men entreprenøren vil have fokus på, at minimere generne mest muligt.

I vil kunne opleve, at vejene bliver vandet i tørre perioder for at mindske støvet, og vi vil opsætte vibrationsmålere for at overvåge eventuelle rystelser fra anlægsarbejdet.

Trafikken

Beboerne vil ligeledes kunne opleve begrænsede adgangsforhold til deres ejendomme eller kortvarige spærringer i forbindelse med anlægsarbejderne. Såfremt der vil være behov for spærring af adgangsvejen til ejendommene for køretøjer, vil de berørte beboere vil blive kontaktet direkte af vores entreprenør og få anvist en anden plads.

Trafikken vil desværre blive generet en smule, men dog søgt opretholdt. For at sikre størst mulig fremkommelighed for beboerne i området, vil vores entreprenør bl.a. etablere jernpladeveje til omkørsel imellem nogle af sidevejene. De planlagte jernpladeveje, som beboerne kan benytte, fremgår af oversigtstegningen over oplagspladser og omkørsel. Der vil dog også være andre jernpladeveje i området bl.a. på nogle af de grønne arealer. Disse er dog kun til brug for entreprenørens arbejdskøretøjer.

På oversigtstegningen over oplagspladser og omkørsel finder I også angivelse af entreprenørens oplagspladser. På disse områder vil entreprenøren vil opbevare fjernvarmerør, maskiner, materiel og containere under hele anlægsperioden.

Der vil i hele perioden være adgang til udrykningskøretøjer, og vores entreprenør er i kontakt med Kommunens renovation vedrørende afhentning af dagrenovationen imens anlægsarbejdet pågår.
Enkelte steder vil I muligvis kunne opleve, at det er vores entreprenør, som sørger for at køre affaldsbeholderne ud til aftalte tømningssteder.

Beboerne skal ikke foretage sig andet end blot at køre affaldsbeholderne ud til kantstenen om morgen som normalt. Det er dog vigtigt, at beholderne mærkes med husnummer, hvis man ønsker sin egen beholder retur efter afhentning.

Afsluttende arbejder

Når hovedledningen er lagt i hele området, og den sidste stikledning er lagt ned, åbner vi for hanerne. Derefter vil beboerne kunne kobles over på fjernvarmen.

Vores entreprenør vil dog fortsat være i området i et stykke tid efter vi åbner for varmen. Dette skyldes, at entreprenøren skal lukke åbne udgravninger på de adresser, hvor fjernvarmeskabet skal sidde samme sted, som gasskabet sidder i dag. Retablering sker efter beboerne er koblet over på fjernvarmen.

Asfalt og alarmskabe

Fjernvarmearbejderne vil desværre ikke være uden synlige tegn.

F.eks. vil asfaltbelægningerne i første omgang retableres med et midlertidigt asfaltlag, som er mere grovkornet end den permanente asfalt. Dette udbedres det efterfølgende år ved, at vi udlægger en permanent asfaltbelægning magen til den eksisterende. Dette vil også fjerne mindre sætninger, som kan opstå i gravetracéet.

I vil ligeledes opleve at vi har opsat nye teknikskabe på Regnersvej. Disse skabe er en nødvendighed for fjernvarmen ifm. overvågning af lækager, og de vil placeres hensigtsmæssigt både i forhold til det tekniske, men også med tanke på ikke at skænde området. 
 

Generel information - August 2023

Hermed noget general information i forbindelse med fjernvarme på Regnersvej.
Det er information som eks Tidsplan, Nedgravning af rør, Arbejdsområder mm.

Fjernvarmeinfo august 23.pdf

 

Ledningsplan for fjernvarme - August 2023

Vi har fået tilsendt følgende ledningsplan for fjernvarme der dækker for Regnersvej.
Dog har vi ikke endnu fået en tidsplan og en oversigt over, hvor der bliver byggepladsområder.

Ledningsplan.pdf


 

Energiudvalg

Vi har samlet information omkring omlægninger af mulige energiløsninger fra energiudvalget.
Efterehånden som der tilkommer ny information, vil dette fremover blive opdateret her.

Inden man retter henvendelser til bestyrrelsen eller energiudvalg bør man lige undersøge om der allerede findes svar i "Spørgsmål og Svar" på ens spørgsmål.
 

Emne Dokumenter
Energimøde på Egedal Rådhus Slides informationsmøde om energiløsninger på Regnersvej.pdf
Energi løsninger Energiløsninger for Grundejerforeningen Regnersvej opdateret.pdf
Spørgsmål og svar Spørgsmål vedr. varme-21-oktober-2022.pdf