Fjernvarme

Regnersvej er ved at blive omlagt til fjernvarme fra Egedal Fjernvarme A/S
https://www.egedalfjernvarme.dk/  

Status på fjernvarmeprojektet.

Betyrelsen har forespurgt på en tidsplanen for etablering af fjernvarme
På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse en endelig afslutningsdato. Vores entreprenør arbejder på højtryk for at blive færdige på Regnersvej, og vi forventer, at de sidste grove asfaltarbejder er færdige ugen efter påske (uge 15). Dermed skulle de værste gener være overstået. Dog udestår følgende arbejder inden entreprenøren forlader området helt;

Retablering af overkørslerne
Under gravearbejderne kunne vi konstatere, at overkørslerne ud for Regnersvej nr. 1, 33 og 69 også havde en underliggende betonplade. Denne plade skal støbes og hærde inden SF-fliserne og brostenene kan blive sat i beton i de pågældende overkørsler.

Græssåning
Størstedelen af de grønne arealer er allerede blevet fræst og tromlet, men entreprenøren mangler at så nye græsfrø på arealerne.

Slidlagsudlægning på cykelstier
Entreprenøren udlægger endeligt slidlag på cykelstierne i fuld bredde. Dette har desværre ikke været muligt tidligere grundet det kolde vejr.

Oprydning
Entreprenøren gennemgår hele området og udbedrer bl.a. opkørte rabatter samt kontrollerer fortovsfliser og kantsten for skader.

Ligeledes ryddes oplagspladserne i området.

Afsluttende finish i private haver
Når beboerne er konverteret til fjernvarmen, vil mange opleve, at entreprenøren kommer tilbage for at afslutte de sidste belægninger rundt omkring de nye fjernvarmeskabe.

Udbedring af fejl og mangler
Inden vi forlader området, vil vores tilsyn også lave en gennemgang og kontrollere de udførte arbejder på både fællesområderne, i de private haver samt i skabene.

Fejl og mangler
Grundejerforeningen vil også få mulighed for at påpege fejl og mangler under et afsluttende vejsyn med jer og Egedal Kommune.

Konvertering til fjernvarmen
I forhold til konvertering til fjernvarmen, så forventer vi, at alle vil være tilsluttet i løbet af sommeren.
Så snart fjernvarmeledningerne er idriftsat, så kontaktes beboerne af vores VVS-firma, Poul Sejer Nielsen, angående et screeningsbesøg. På dette besøg vil rørføringen og placeringen af de indvendige installationer blive gennemgået og fastlagt.

Efterfølgende aftales den præcise konverteringsdato, hvor de gamle gasfyr nedtages og de nye fjernvarmeunits sættes op.

Vi forventer, at ca. 8-10 kunder vil overgå til fjernvarmen hver uge, når konverteringerne går i gang.

 

Arbejde for uge 12 -14

Arbejdsområderne på veje og stier er lagt ind med en rød streg, og vejen til gående og cyklister er lagt ind med en stiplet sort streg.

Cyklister og gående bedes følge Entreprenørens anvisninger/skilte. Vær opmærksom på at vejene kan være spærret i kort tid pga. arbejder på vejen, så som opgravning og håndtering af materialer.

Kommende asfaltarbejde

Vores entreprenør varsler om asfaltarbejde på stamvejen på Regnersvej mellem kl. 7-16 d. 14. marts 2024. Arbejdet vil foregå mellem nr. 69-105 og 48-54 – markeret med blå streg nedenfor.

Vi henstiller til, at beboerne på ovennævnte vejstrækninger så vidt muligt ikke benytter vejen i det nævnte tidsrum og eventuel parkerer sin bil udenfor området, hvis man ved, at man skal bruge den i tidsrummet mellem kl. 7-16.
 

 

Kommende fjernvarmearbeje

Kommende fjernvarmearbejder, som forventes at blive gennemført i perioden fra d. 6. til d. 15. marts 2024 - Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 18-21 på hverdagsaftener. Ha derfor lidt tålmodighed...


PDF fil med yderligere information kan hentes her

 

Kontakt telefonnummer til JHH Entreprenør Aps

I forbindelse med fjernvarmeanlægsarbejdet på Regnersvej kan man i tilfælde af gener kontakte byggeledelsen via nedstående telefonnummer.

JHH Entreprenør Aps
Byggeledelse
81 40 35 26

Arbejdsområde - Vej til gående og cykellister i uge 9-11

På vedhæftede kort kan du se, hvor vi forventer at arbejde i de kommende uger 9-11.
Arbejdsområderne på veje og stier er lagt ind med en rød streg, og vejen til gående og cyklister er lagt ind med en stiplet sort streg.

Cyklister og gående bedes følge Entreprenørens anvisninger/skilte.
Vær opmærksom på at vejene kan være spærret i kort tid pga. arbejder på vejen, så som opgravning og håndtering af materialer.

Kort
Arbejdsområder i uge 9-11.pdf

Forsinkelser på gravearbejde  

Fjernvarmearbejderne på Regnersvej, del 1 er desværre blevet ramt af nogle markante forsinkelser, hvilket har påvirket tidsplanen for de resterende to områder.

Dette betyder, at tidsplanen nu lyder;

Del 1                  September 2023 til februar 2024

Del 2                  December 2023 til marts 2024

Del 3                  Januar 2024 til marts 2024.
Opdeling og tidsplan

Oplagspladser til fjernvarmerør, maskiner, materiel og containere mm.
Oplagspladser og omkørsel

 

Opgravning af Frederikssundsvej

Dette kan have stor betydning for beboerne på Regnersvej som dagligt benytter bil til og fra arbejde via Ferederikssundsvej. Via møde dagsorden 07-02-2024 fra Egedal kommune kan man få en indikation af det planlagte arbejde på Frederikssundsvej. Se kommunikationsindsatsen til fjernvarmeudrulning pkt 6.
En PDF fil kan hentes her.

Citat:
I de kommende år, skal der gennemføres en række store fjernvarmeprojekter i kommunen. Det gælder bl.a. Egedal Fjernvarmes udrulningsplan, som indebærer, at der hver måned de næste 7 år skal graves 1 km. ledning ned i Egedal Kommune og en forventet udbygning i Kildedal Bakke/Smørum-området, som Smørum Kraftvarme vil stå for.

Hertil kommer, at der som led i Vestforbrændings 2030-varmeplan skal etableres en transmissionledning tværs gennem kommunen. Ledningen skal etableres i og ved Frederikssundsvej, og arbejdet vil pågå i perioden medio marts 2024 til maj 2025.

Arbejdet indebærer, at en længere strækning af Frederikssundsvej midlertidigt graves op. I de 15 måneder, hvor arbejdet står på, vil farbarheden vil være nedsat på lange stræk ad gangen.

Administrationen har først medio januar måned fået de nærmere planer for gennemførslen af gravearbejder på Frederikssundsvej.

Den del af strækningen, som er mest kritisk for trafikken (Stenløse-Veksø) starter forventeligt til juli eller august og strækker sig over 9 måneder. Det forventes, at dette arbejde vil give bilisterne en times længere transporttid om morgenen, og en halv times længere transporttid om eftermiddagen.

Frederikssundsvej benyttes dagligt af tusindvis af pendlere fra Egedal Kommune og tilgrænsende kommuner, som vil blive generet af arbejdet. Det er derfor afgørende, at der kommunikeres præcist, målrettet og omfattende til flere målgrupper.

Besked fra Egedal Fjernvarme

I forbindelse med etableringen af fjernvarme, vil der i perioder være afspærret på gang og cykelsti, langs jernbanen, på stien langs Regnersvej 22 og 56 samt på vejene. Cyklister og gående bedes derfor følge Entreprenørens anvisninger/skilte til en omvej.

Vær opmærksom på at vejene kan være spærret i kort tid pga. arbejder på vejen, så som opgravning og håndtering af materialer.I vedlagte oversigtstegning er arbejdsområderne på veje og stier lagt ind med en rød streg, og omvejen til gående og cyklister er lagt ind med en sort streg.
 

Reetablering efter fjernvarme - Tilbud

Stefan Thirup-Bielefeldt fra Regnersvej har fået lavet dette tilbud som dækker alle på Regnersvej.
Det er i forbindelse med med reetablering efter fjernvarme. Et tilbud man kan vælge at gøre brug af.


Omfatter
Fjerne gastræk efter fjernvarme
Reperation af undertag med enten huntonit eller banevare
Levering og lægning af nye tagsten
Oprydning og bortskaffelse af affald
Prisen er 4.250 KR

Kontakt information:
Henvis til tilbud om reetablering efter fjernvarme - Regnersvej
Vær opmærksom på at reparation af dampspærre ikke er nævnt i tilbuddet. Hvilket man selv bør spørge ind til.

Artman & Tranberg Tømre Snedker Aps
Telefon 61 71 01 37
Mail: info@atts.dk
Hjemmeside: https://www.artman.dk/

 

Tidsplan og varslinger fra fjernvarmeentreprenøren - September 2023

Oversigtstegning over Regnersvej, hvor inddelingen af Regnersvej er vist samt hvert områdes arbejdsperiode. Tidsperioden er dog med forbehold for ændringer, der kan opstå undervejs (f.eks. vejret).

Det er ikke muligt for os at opdele Regnersvej i mindre, da der vil være flere gravehold i gang samtidigt på hovedledningen ude i vejen og på stikledningerne inde på privat matrikel.

Beboerne på Regnersvej vil dog altid blive varslet skriftligt både 14 dage før og 3 dage før arbejdet begyndes på deres matrikel.

I denne forbindelse må I gerne anbefale alle beboere at kontrollere og eventuelt fotoregistrere de eksisterende forhold på deres grund og ejendom inden arbejdets start.

Opdeling og tidsplan.pdf
Oversigtstegning over oplagspladser og omkørsel.pdf

Gener

Beboerne i området vil uundgåeligt opleve gener i forbindelse med anlægsarbejderne.

Grave- og anlægsarbejdet vil bl.a. være forbundet med støj, rystelser og støv, men entreprenøren vil have fokus på, at minimere generne mest muligt.

I vil kunne opleve, at vejene bliver vandet i tørre perioder for at mindske støvet, og vi vil opsætte vibrationsmålere for at overvåge eventuelle rystelser fra anlægsarbejdet.

Trafikken

Beboerne vil ligeledes kunne opleve begrænsede adgangsforhold til deres ejendomme eller kortvarige spærringer i forbindelse med anlægsarbejderne. Såfremt der vil være behov for spærring af adgangsvejen til ejendommene for køretøjer, vil de berørte beboere vil blive kontaktet direkte af vores entreprenør og få anvist en anden plads.

Trafikken vil desværre blive generet en smule, men dog søgt opretholdt. For at sikre størst mulig fremkommelighed for beboerne i området, vil vores entreprenør bl.a. etablere jernpladeveje til omkørsel imellem nogle af sidevejene. De planlagte jernpladeveje, som beboerne kan benytte, fremgår af oversigtstegningen over oplagspladser og omkørsel. Der vil dog også være andre jernpladeveje i området bl.a. på nogle af de grønne arealer. Disse er dog kun til brug for entreprenørens arbejdskøretøjer.

På oversigtstegningen over oplagspladser og omkørsel finder I også angivelse af entreprenørens oplagspladser. På disse områder vil entreprenøren vil opbevare fjernvarmerør, maskiner, materiel og containere under hele anlægsperioden.

Der vil i hele perioden være adgang til udrykningskøretøjer, og vores entreprenør er i kontakt med Kommunens renovation vedrørende afhentning af dagrenovationen imens anlægsarbejdet pågår.
Enkelte steder vil I muligvis kunne opleve, at det er vores entreprenør, som sørger for at køre affaldsbeholderne ud til aftalte tømningssteder.

Beboerne skal ikke foretage sig andet end blot at køre affaldsbeholderne ud til kantstenen om morgen som normalt. Det er dog vigtigt, at beholderne mærkes med husnummer, hvis man ønsker sin egen beholder retur efter afhentning.

Afsluttende arbejder

Når hovedledningen er lagt i hele området, og den sidste stikledning er lagt ned, åbner vi for hanerne. Derefter vil beboerne kunne kobles over på fjernvarmen.

Vores entreprenør vil dog fortsat være i området i et stykke tid efter vi åbner for varmen. Dette skyldes, at entreprenøren skal lukke åbne udgravninger på de adresser, hvor fjernvarmeskabet skal sidde samme sted, som gasskabet sidder i dag. Retablering sker efter beboerne er koblet over på fjernvarmen.

Asfalt og alarmskabe

Fjernvarmearbejderne vil desværre ikke være uden synlige tegn.

F.eks. vil asfaltbelægningerne i første omgang retableres med et midlertidigt asfaltlag, som er mere grovkornet end den permanente asfalt. Dette udbedres det efterfølgende år ved, at vi udlægger en permanent asfaltbelægning magen til den eksisterende. Dette vil også fjerne mindre sætninger, som kan opstå i gravetracéet.

I vil ligeledes opleve at vi har opsat nye teknikskabe på Regnersvej. Disse skabe er en nødvendighed for fjernvarmen ifm. overvågning af lækager, og de vil placeres hensigtsmæssigt både i forhold til det tekniske, men også med tanke på ikke at skænde området. 
 

Generel information - August 2023

Hermed noget general information i forbindelse med fjernvarme på Regnersvej.
Det er information som eks Tidsplan, Nedgravning af rør, Arbejdsområder mm.

Fjernvarmeinfo august 23.pdf

 

Ledningsplan for fjernvarme - August 2023

Vi har fået tilsendt følgende ledningsplan for fjernvarme der dækker for Regnersvej.
Dog har vi ikke endnu fået en tidsplan og en oversigt over, hvor der bliver byggepladsområder.

Ledningsplan.pdf


 

Energiudvalg

Vi har samlet information omkring omlægninger af mulige energiløsninger fra energiudvalget.
Efterehånden som der tilkommer ny information, vil dette fremover blive opdateret her.

Inden man retter henvendelser til bestyrrelsen eller energiudvalg bør man lige undersøge om der allerede findes svar i "Spørgsmål og Svar" på ens spørgsmål.
 

Emne Dokumenter
Energimøde på Egedal Rådhus Slides informationsmøde om energiløsninger på Regnersvej.pdf
Energi løsninger Energiløsninger for Grundejerforeningen Regnersvej opdateret.pdf
Spørgsmål og svar Spørgsmål vedr. varme-21-oktober-2022.pdf